. ارائه روشی برای برآورد زکات (مطالعه موردی استان قم)
43 بازدید
محل نشر: هفتمین کنفراس سیاستهای مالی و مالیاتی ایران، 26 آذر 1392 ، پذیرفته شده جهت چاپ د
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/09/26
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی