تحلیل اقتصادی اثر مالیات های اسلامی بر افزایش عرضه کل
37 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات پنجمین همایش مالیات های اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، 25 بهمن 1391.
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/11/25
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی