. بررسی و نقد نظریه های اند یشه وران اقتصادی غرب در باره ماهیت پول
35 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 51، 1391.
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/11/02
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی