رابظه آموزش، افزایش سرمایه انسانی و رشد و توسعه اقتصادی
39 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات دومین همایش اقتصاد اسلامی وتوسعه،11389، دانشگاه فردوسی مشهد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/2/29
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: بررسی ادبیات عوامل رشد اقتصادی نشان می‌دهد رشد نهاده‌های سرمایه و نیروی کار نمی‌تواند چندان آن را توضیح دهد. اما انباشت دانش و درون‌زا کردن پیشرفت فنی که حاصل تخصیص منابع به خلق تکنولوژی های جدید است، اهمیت بسیار زیادی در رشد اقتصادی سراسر جهان دارد. با این حال، تفاوت درآمدها بین کشورها را نمی تواند توضیح دهد. از این رو، عامل دیگری که می‌تواند این تفاوت را توضیح دهد عبارت است از سرمایه انسانی یا به عبارت دیگر مهارت‌هایی که نیروی کار بر اثر آموزش کسب می‌کند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که آموزش و مخارج آن از سطح فقرو نابرابری درآمدها می‌کاهد. در اسلام آموزش به تمام ابعاد توجه داشته و از جایگاه بسیار والا و بی بدیلی برخوردار است. مطالعه عملکرد کمیته امداد امام خمینی(ره)‌ نشان می‌دهد که این نهاد نه تنها برای افزایش سرمایه انسانی از طریق خدمات فرهنگی و آموزشی اقدام کرده است بلکه برای به فعلیت در آوردن سرمایه‌های انسانی محقق شده، خود رأسا اقدام به در اختیار گذاشتن سرمایه و ابزار کار و حتی کاریابی نموده و در این راستا طرح اشتغال و خودکفایی مددجویان را به منظور توانمند سازی محرومین پی می‌گیرد. آزمون اثر بخشی هزینه های آموزشی کمیته امداد نشان دهنده اثر مثبت مخارج آموزشی بر درآمد گروه های هدف و خارج شدن آنها از تحت حمایت کمیته امداد می‌باشد. T-Student ها معنی‌دار هستند وR-squared ها هم تا حدودی قابل پذیرش می‌باشند. کلید واژه: آموزش ، سرمایه انسانی ، توسعه